فیزیولوژی عضله قلب 

عضله قلب سه نوع عضله اصلی دارد: عضله دهلیزی ،عضله بطنی ،فیبرهای تخصص عمل یافته تحریکی و هدایتي . فیبرهای عضلانی قلب ماهیت سن سیتیال دارد.

عضله قلبی از نظر شکل، همانند عضله اسکلتی ، مخطط است و مدت انقباض آن طولانی تر از عضله اسکلتی است. فیبرهای عضله قلب منشعب هستند و غشاءهای سلولی فیبرهای عضلانی در محل صفحات بینا بینی (Intercalated disks) به یکدیگر متصل می شوند. غشاء های سلولی در محل صفحات بینابینی به هم می چسبند واتصالات شکافی  (gap junctions)ایجاد می کنند که امکان انتشار آزاد یونها را فراهم می کند. از اين رو با تحریک یک نقطه در فیبر عضله پتانسیل های عمل ایجاد شده به آسانی از یک سلول عضله به سلول دیگر می رسند . قلب از دو سن سيتیوم مجزا تشکیل شده است :سن سیتیوم دهلیزی و  سن سیتیوم بطنی و این جدایی دو سن سیتیوم از یکدیگر این اجازه را به قلب می دهد که دهلیزها مدت کوتاهی قبل از بطن ها منقبض شوند و این امر کارآیی پمپ قلب را بالا می برد.

h3

 شكل ساختار عضله قلبي.  وجود صفحات بينابيني و منشعب شدن عضله از ويژگي هاي عضله قلب است.

دوره قلبی(Cardiac cycle)

به مدت زمان بین شروع یک ضربان تا شروع ضربان بعدي،يا به عبارت ديگر ابتداي سيستول (انقباض قلبي) تا ابتداي سيستول بعدي دوره قلبی می گویند . هنگامي كه عضله قلبي بطن چپ منقبض ميشود ، خون از بطن چپ به درون آئورت پمپ مي شوداين فاز انقباض عضلاني يا  سيستول [1][134] نام دارد. دیاستول[2][135] زمان استراحت دوره قلبی است که در خلال آن قلب از خون پر می شود.در زمان سيسستول خون از قلب خارج مي شود.  

مدت انقباض

انقباض عضله قلب چند میلی ثانیه پس از شروع پتانسیل عمل آغاز می شود و تا چند میلی ثانیه پس از خاتمه آن ادامه می یابد.مدت انقباض عضله قلب تابع مدت پتانسیل عمل وکفه آن است که در عضله دهلیزی2/0 ثانیه ودر عضله بطنی 3/0 ثانیه است .

حجم پایان دیاستولی(EDV ):حجم بطن در پایان دیاستول که حدود  ml 120-  110 می باشد.

 حجم پایانی سیستولی  (ESV ): حجم باقیمانده خون  در داخل  بطن که حدود ml 50 40  است.

حجم ضربه ای (stroke volume ):  مقدار خونی که طی سیستول از بطن خارج می شود  که  حدود ml70 است.

=EDV-ESV=120-50=70ML  (حجم ضربه ای S.V(

برون ده قلبی :                                                                                                 

ضربان قلب×حجم ضربه ای= برون ده قلبی  S.V×HR                      =C.O

 

 

کسر تخیله (Ejection Fraction):كسري از حجم پایانی دیا ستولی بطن است كه با هر ضربه از بطن خارج مي شود.

در افراد طبيعي کسر تخیله حدود 65-60  درصد مي باشد. در فعالیت های سنگین این حجم ها تغییر می کند.

کسر تخیله

حجم ضربه اي×100

حجم پایان دیاستولی

 

ضربـان طبيعي  قلب

ضربان قلب در حال استراحت يك فرد بالغ در حالت معمول بين 60تا 100 ضربان در دقيقه مي باشد .  تعداد ضربان قلب طبيعي در يك فرد ورزشكار با شرايط خيلي خوب مي تواند 50تا60 ضربان در دقيقه باشد . طي فعاليت فيزيكي شديد ، ضربان قلب مي تواند به 180 ضربان در دقيقه برسد . باهر ضربان  70 تا 80 ميلي ليتر خون از قلب يك فرد بالغ به بيرون پمپ مي شود .  دريك دقيقه ،كل حجم خون كه5تا6 ليتراست درعروق سراسر بدن به جريان درمي آيد .

دهلیزها

دهلیزها بعنوان پمپ های زمینه ساز عمل بطن ها انجام وظيفه  می کنند واندکی قبل از انقباض بطن ها ، منقبض می شوند وخون  را تحویل بطن ها می دهند .

منبع انرژی انقباض قلب

قلب انرژی  خود را از متابولیسم اکسید اتیو اسید های چرب و بمیزان کمتر لاکتات و گلوکز تامین می کند.

 [1][134] Systol

[2][135] Diastol